Parohia Sf. Trei Ierarhi Fundeni

Sf. Trei Ierarhi Fundeni

Date contact

Hram: Sfântul Ioan Botezătorul,  Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Adresa: Şos. Fundeni  nr. 254, Sector 2, București
Telefon: 021 240 2982
Emailsftreiierarhifundeni@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Trecând pe Şoseaua Fundeni care leagă cartierele Colentina şi Pantelimon în partea de nord est a Capitalei, se zăreşte printre arbori turla semeaţă a bisericii Parohiei Sfinţii Trei Ierarhi – Fundeni, adevărată scară către Cer, Aşezământul social-cultural şi clopotniţa. Intrând în incintă pe sub frumoasa poartă din lemn de stejar bo-gat ornamentată, aleea pietonală te duce lin spre biserică, remarcabilă transpunere creatoare a stilului maramureşean al bisericilor de lemn. De la biserică porneşte aleea care duce către Aşezământul social-cultural al parohiei, con-struit în acelaşi stil arhitectonic, dar şi spre tur-nul clopotniţă ce păstrează unitatea stilistică şi simţul artistic în tot ceea ce înseamnă arhitectu-ră şi sculptură ornamentală.

Biserica precum şi întregul complex parohial au fost construite cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi prin jertfelnicia, îndrumare şi permanen-ta purtare de grijă a preotului paroh Gheorghe Pop. Acestea au fost executate de către o echipă de meşteri populari din Maramureş condusă de Boris Petre după planurile arhitecturale întoc-mite de către Dorel Cordoş. După obţinerea terenului şi a aprobărilor ne-cesare, în anul 2000 au fost demarate lucrările de construcţie a bisericii care îi are ocrotitori pe Sfinţii Trei Ierarhi.

Biserica în formă de cruce are o lungime de 25 m şi o lăţime de 14 m la absidele laterale şi se compune din pronaos, naos cu două abside spa-ţioase şi altar, încadrat de proscomidiar şi dia-conicon. În faţa pronaosului, pe laturile lungi, între abside şi altar, se întinde pridvorul deschis care de desfăşoară în jurul bisercii cu întreruperi între abside şi altar. Pridvorul este realizat din lemn de stejar fiind compus din stâlpi „ciopliţi” artistic şi legaţi la partea superioară cu grinzi prin contrafişe laterale (chituci) ce sugerează forma unor începuturi de arcuri. Arcadele ex-terioare ale pridvorului sunt de proporţii mari, grupate două câte două pe fiecare latură. Structura pereţilor este formată din grinzi de lemn, cu patru feţe netede şi muchii frânte, aşe-zate în rânduri orizontale şi îmbinate la colţuri prin tăieturi în tehnica numită „coadă de rân-dunică” şi montate pe o fundaţie de beton ar-mat placată cu piatră, prin mijlocirea unei tălpi masive de stejar. De asemenea streaşina este proeminentă încadrându-se în stilul tradiţional al vechilor bisericicare româneşti.

Turnul care ajunge la înălţime de 50 m se ridi-că măreţ către cer, crescând parcă din acoperi-şul bisercii format din pante abrupte şi muchii frânte şi învelit cu şindrilă. La partea superioa-ră este încununat de un coif piramidal ascuţit deasupra unui foişor deschis realizat tot din stâlpi ciopliţi, având motive ornamentale vi-zibile. Un trunchi de con în consolă învelit cu şindrilă, încoronat de o cruce măreaţă din fier forjat încheie partea superioară a acoperişului. În interior, pronaosul cu tavan orizontal susţi-nut de grinzi masive este separat de naos prin stâlpi sculptaţi cu ornamente geometrice pe care este aşezată turla. Naosul are două abside prevăzute cu câte o fe-reastră şi este încununat de o turlă aparentă. Absidele laterale şi absida altarului sunt decro-şate în exterior, cu cinci laturi. Dimensiunile mici ale ferestrelor dreptunghiulare prin care lumina naturală pătrunde anevoios, creează în interior o stare specifică de rugăciune. Excepţie se face la vreme de slujire când se pun în func-ţiune cele trei policandre de o lucrătură artisti-că admirabilă, unul mare în naos, iar două mai mic în pronaos şi altar.

Altarul este acoperit de o calotă semicirculară, iar de o parte şi alta se găsesc proscomidiarul şi diaconiconul. În interiorul bisericii este de remarcat frumoasa catapeteasmă ornamentată ce conţine decoraţii florale sculptate cu multă măiestrie în lemn de stejar. De asemenea, uşile împărăteşti şi cele di-aconeşti sunt bogat decorate. Întregul ansamblu al catapetesmei este împărţit în 4 registre iar icoanele sunt realizate de către pictorul Vasile Buzuloiu. Întregul mobilier al bisericii este rea-lizat din lemn de stejar. Motive florale dar şi ge-ometrice se regăsesc şi la ancadramentele uşilor şi a ferestrelor.

Pictura bisericii acoperă întreaga suprafaţă inte-rioară: pronaos, naos şi altar. Se remarcă bogăţia programului iconografic, complexitatea compo-ziţiilor realizate de către pictorul Sorin Nicolae. Pereţii interiori sunt împodobiţi cu icoane apli-cate îmbrăcate în foiţă de aur, realizate pe su-port de lemn de dimensiuni mari şi încadrate de sculpuri din lemn de stejar frumos ornamen-tate, iar bolţile sunt pictate în tehnica tempera. După finalizarea construcţiei bisericii, părin-tele paroh Gheorghe Pop a iniţiat şi un pro-iectul de construire a unui Aşezământ social cultural care a devenit realitate, astfel încât în anul 2010 lucrările la acest edificiu au fost fi-nalizate. Aşezământ social-cultural al Parohiei Sfinţii Trei Ierarhi – Fundeni este amplasat în partea de nord-vest a bisericii şi este structurat pe mai multe niveluri: demisol, parter, etaj şi mansardă.

Ca o caracteristică arhitecturală aparte trebuie menţionat faptul că şi această nouă clădire este realizată în acelaşi stil maramureşan, având un pridvor din stejat sculpat precum şi învelitoare din şindrilă, punându-se astfel şi mai bine în valoare frumuseţea şi armonia întregului com-plex parohial. Aici vor fi demarate unele activi-tăţi social-culturale, între care amintim înfiinţa-rea unei grădiniţe parohiale, a unui centru de plasament pentru copii dotat cu săli de medi-taţii, bibliotecă cu sală de lectură, precum şi a unui cabinet stomatologic. În latura de sud-est a bisericii se află clopotni-ţa, o adevărată bijuterie arhitecturală cu un turn înalt de 20 m.

Foişorul clopotniţei este ornat cu motive geometrice pe fiecare din cele patru la-turi. Edificiul este înălţat pe o structură din be-ton placată cu piatră naturală. În faţa clopotniţei este construit un lumânărar din piatră naturală. Portalul de la intrare, piesă artistică de excepţie, alcătuit în acelaşi ton şi stil maramureşan cu cel al bisericii este prevăzut cu o poartă mare de ac-ces precum şi cu două porţi mai mici, laterale, pentru accesul pietonal. Curtea bisericii este amenajată şi întreţinută cu verdeaţă parcelată, flori şi brazi, ce oferă un plus de frumuseţe acestei oaze de rugăciune şi linişte sufletească.

Back to Top