Parohia Olari

Olari

Date contact

Hram: Adormirea Maicii Domnului, Sf. Nicolae

Adresa: str. Olari (din Calea Moşilor) nr. 6, sector 2, București

Telefon/Fax:  021 430 39 11

Website: www.bisericaolari.ro

Email: olari@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separatorIstoric

Biserica Olari, „perlă” a stilului arhitec­tural românesc al sec. al XVIII-lea, prin me­nirea sa, aceea de a-l duce pe om să vorbească cu îngerii, este deosebită prin lupta tăcerilor ei în muţenia comunistă, prin faptul că a supra­vieţuit, prin ruga credincioşilor şi puterea lui Dumnezeu, cizmei comuniste devastatoare, păstrând lumina credinţei vie, spre a ne aduce aminte că nu suntem nicicând nici singuri şi nici singurii lumii de astăzi.

Dacă deschidem cartea trecutului, din pisania bisericii aflăm: „[…] ziditu-s ‚au această sfântă şi dumnezeiască biserică [….] den teme­lie de pe cum se veade, de robul lui Dumnezeu dumnealui Dumitraşco Racoviţă Vel Vistier şi rămânând nişte bani de la robul lui Dumnezeu Mihai Băcanul, s ‚au dat la aceasta Sf. Mănăstire, dempreună cu Iancu Căpitanul, ajutorând şi alţi creştini pravoslavnici, în zilele Domnului nos­tru Io Scarlat Ghica Voevod, fiind Mitropolitul Chiriu din Filaretu; Octomvrie leat 1758”.

La început, biserica era înconjurată cu zi­duri şi chilii, unde a funcţionat printre altele şi o şcoală, acestea fiind dărâmate la sfârşitul seco­lului al XIX-lea. În anul 1836, s-a închis prid­vorul, adăugându-se în faţă un alt mic pridvor pe două coloane si s-a executat o nouă pictură în frescă. Biserica era cunoscută sub denumirea de biserica Olarilor, după denumirea cartieru­lui aflat în zona străzii cu acelaşi nume – strada Olari – datorită faptului că „pe acolo erau gro­pile de unde se lua pământ de oale”, aşa cum atestă un document din anul 1752. Începând cu 1812, marele folclorist şi literat român, Anton Pann, compozitorul muzicii imnului naţional al Românei, a fost pentru câţiva ani cântăreţ şi paracliser la Biserica Olari. În naosul bisericii, se află Icoana Sf. Mare Mc. Mina, pictată de Gheorghe Tattarescu în anul 1856. În 1869, bi­serica este repictată în genul şcolii Tattarescu – tablouri cu temă izolată – de către un ucenic al acestuia, pictorul E. Stoenescu.

Între anii 1939 – 1943, Biserica Olari a fost restaurată cu ajutorul Comisiei Monumentelor Istorice. Învelitoarea din tablă a fost înlocuită cu olane de argilă, aşa cum fu­sese iniţial, iar tencuiala şi o parte din zidăria con­turul vechiului pridvor cu stâlpii şi arcadele pic­tate. A fost desfiinţat micul pridvor şi frontonul ce încheia faţada. Au fost refăcute turlele din zid, în forma din sec. al XVIII-lea, aspect rămas până astăzi. Tot atunci, au fost pictate şi trei medalioane în frescă, ce reprezintă Adormirea Maicii Domnului şi pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, deasupra arcadelor intrării principale.

Între 1994 – 2002, toate picturile din interiorul bisericii au fost restaurate de picto­rul Ion Grigorescu, punându-se în valoare cele trei straturi anterioare de pictură, una dintre cele mai trăitoare fresce fiind cea a „Dreptului Avraam” – capodoperă a şcolii de pictură româ­neşti. Cu acest prilej, turla mare de deasupra na­osului a fost pictată pentru prima dată.

Lăcaş sfânt al prezenţei şi lucrării Maicii Domnului, Biserica Olari preţuieşte la loc de mare cinste Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, ferecată în argint aurit şi având împrejur 24 de medalioane ce înfăţişea­ză câteva din minunile săvârşite. Sfânta icoană a fost adusă aici în anul 1810 de preoţii fugari ai Mănăstirii Arnăuchiul (Turcia), căutători de loc vrednic, în urma războiului ruso-turc, fiind, pe parcursul a celor peste 200 de ani, „vindecătoa­re sufletelor şi trupurilor” numeroşilor credin­cioşi care au cerut ajutorul Maicii Domnului. Printre aceştia, amintim pe prinţul moştenitor Ferdinand, viitorul rege al României, care, prin anul 1897, când viaţa i-a fost greu încercată de necruţătoarea boală a tifosului, s-a rugat fierbin­te împreună cu prinţesa Maria, soţia sa, şi s-a vindecat în mod miraculos, „spre uşurarea în­tregului neam, care înălţa rugăciuni”, aşa cum scria Titu Maiorescu.

Una din minunile Maicii Domnului a fost şi faptul că, biserica a supravieţuit dezastru­lui comunist, prin translarea acesteia din Calea Moşilor pe o distanţă de 80 de m, în 22 sep­tembrie 1982 şi 5 decembrie 1983, lucrările ascunzând edificiul de patrimoniu naţional pe amplasamentul de astăzi, lăsându-vă pe dum­neavoastră să îl descoperiţi alături de noi, în toată splendoarea şi curăţenia lui.

Din punct de vedere arhitectural, Biserica Olari impresionează prin somptuozitate, fru­museţe şi simetrie a proporţiilor. Ea este reali­zată pe un plan trilobat (23 x 13 – 6,5 m), cu două turle octogonale aşezate pe baze pătrate. Pridvorul este ornamentat cu trei arcade semi­circulare legate cu tiranţi, pe stâlpi din zidărie. Stâlpii şi arcadele sunt pictate cu motive florale. Un brâu simplu împarte faţadele exterioare ale bisericii în două registre aproape egale, orna­mentate cu firide terminate în arce polilobate, în acoladă; cele din registrul de sus sunt cupla­te câte două, iar cele de jos sunt simple şi mai largi.

Activităţile filantropice şi culturale

Datorită faptului că Biserica Olari a avut în tre­cut un puternic rol social, filantropic, cultural şi educaţional, ne propunem în prezent reînvi­erea tradiţiei sale într-un singur crez: misiunea Bisericii înseamnă nu numai să dai, ci să devii în spiritul credinţei, nădejdii şi al dragostei.

Centrul Social Educaţional ADORNO, înfiin­ţat de Biserica Olari în anul 2009, prin hotă­rârea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este un amplu pro­iect, având ca obiectiv susţinerea elevilor şi stu­denţilor cu probleme sociale, precum şi a celor cu capacităţi şi talente deosebite, prin programe educaţionale şi culturale în spiritul valorilor creştine româneşti, prin acordarea de meditaţii pentru diferite discipline, acordarea unor burse de studii, etc.

Începând cu anul 2008, Biserica Olari şi-a in­tensificat misiunea sa, prin realizarea unor parteneriate de colaborare, privind ajutorarea credincioşilor cu nevoi speciale, cu mai multe instituţii:

 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
 2. Restaurantele Selena Blue şi Casa Pache;
 3. Fundaţia Metalchrist;
 4. Grădiniţa nr. 271.

Programe caritabile derulate prin parohie:

 1. OLARI – Harnici şi darnici – săptămâ­nal -Oferirea unor porţii de mâncare caldă, în fiecare zi de luni, credincioşilor nevoiaşi ai bise­ricii, prin parteneriate cu Restaurantele Selena Blue şi Casa Pache;
 2. OLARI – Sprijin pentru invalizi – 22 feb. 2009 – Oferirea unor echipamente medica­le speciale pentru persoanele cu handicap;
 3. Rusaliile la Biserica Olari – 7 iun. 2009 – Oferirea unor produse electrocasnice copiilor din DGASPC Sector 2;
 4. Jucării pentru cei mici – 21 iun. 2009 -Oferirea unor jucării de nisip copiilor foarte mici din DGASPC;
 5. Ajutorul Maicii Domnului – 15 aug. 2009 -Oferirea unor jocuri educative copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi aflaţi în grija parohiei;
 6. Biserica Olari – un mic ajutor pentru micii şcolari – 15 sep. 2009 -Oferirea unor re­chizite şcolare copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi ai bisericii;
 7. Dăruind vei dobândi – Sâmbăta Morţilor, 7 nov. 2009 -Oferirea unor produ­se alimentare copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi ai bisericii;
 8. Sf. Nicolae – Dăruitorul copiilor – 6 dec. 2009 -Oferirea unor produce electrocas­nice, dulciuri şi alimente copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi aflaţi în grija parohiei;
 9. OLARI – Harnici şi darnici – 25 dec. 2009, Crăciunul – Oferirea a 20 de pachete cu produse tradiţionale de Crăciun familiilor săra­ce ale parohiei;
 10. La Olari de Crăciun – 25 dec. 2009 -Oferirea unor dulciuri şi alimente copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi aflaţi în grija parohiei;
 11. Dăruind vei dobândi – Sâmbăta Morţilor, 6 feb. 2010 -Oferirea unor produse alimentare copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi ai bisericii;
 12. OLARI – Harnici şi darnici – 4 apr. 2010, Sf. Paşti – Oferirea a 25 de pachete cu produse tradiţionale de Paşti familiilor sărace ale parohiei;
 13. OLARI – Haine şi lumini – 6 apr. 2010 – Oferirea unor produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi aflaţi în grija parohiei;
 14. OLARI – Harnici şi darnici – 27 apr. 2010 – Oferirea a 4.200 de iaurturi familii­lor sărace ale parohiei, printr-o sponsorizare a Fundaţiei Metalchrist şi a Companiei Tnuva;
 15. Dăruind vei dobândi – Sâmbăta Morţilor, 22 mai 2010 -Oferirea unor produ­se alimentare copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi ai bisericii;
 16. OLARI – Harnici şi darnici – 23 mai 2010 – Oferirea a 60 de perechi de pantaloni şi bluze „jerse” familiilor sărace ale parohiei, printr-o sponsorizare din partea dnei Eugenia Gheorghe;
 17. OLARI – Zâmbete pentru copii – 6 iun. 2010 – Oferirea unor jocuri, jucării şi cărţi copiilor din DGASPC şi copiilor nevoiaşi ai bisericii;
 18. Ajutorul Bisericii Olari – periodic – Acordarea de ajutoare financiare persoanelor şi familiilor foarte sărace;

Activităţi cultural – educaţionale

 1. Biserica Olari la 250 de ani: 1758 – 2008 – 5-27 oct. 2008 – Aniversarea a 250 de ani de existenţă a Bisericii Olari prin predici, colocvii şi manifestări culturale privind principalele mo­mente din istoria bisericii;
 2. Hristos împărtăşit copiilor – duminica – Derularea proiectului Patriarhiei Române, la nivel naţional, de catehizare a micilor şcolari, în fiecare duminică după Sf. Liturghie;
 3. Biserica Olari – 25 ani de la translare – 12 apr. 2009 – Aniversarea a 25 de ani de la resfinţirea bisericii, după translarea acesteia din Calea Moşilor şi lansarea oficială a site-ului bi­sericii www.bisericaolari.ro ;
 4. Micul olar – 12 – 17 iulie 2009 – Organizarea unei excursii cu caracter artistic în arta olăritului la Mănăstirea Horezu şi localita­tea Olari-Horezu din jud. Vâlcea, la care au par­ticipat mai mulţi copii din parohie;
 5. Sf. Nicolae – Ocrotitorul copiilor – 6 dec. 2009 – Aniversarea a 140 de ani de la reali­zarea celui de-al treilea strat de pictură, în genul şcolii Tattarescu (1869, pictor E. Stoenescu). Aniversarea a 145 de ani de la executarea unei noi îmbrăcăminte în argint aurit a Icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului (1864). Lansarea pliantului Bisericii Olari;
 6. La Olari de Crăciun – 25 dec. 2009, Crăciunul – Susţinerea unui concert de colinde de către copiii din DGASPC şi de alţi copii din parohie;
 7. Piesa de teatru creştin „Sfinţii Constantin şi Elena” – 21 mai 2010 – interpretată de copiii din Grădiniţa nr. 271 din Bucureşti, după scenariul compus de dna Eleonora Iordache;
 8. OLARI – Zâmbete pentru copii – 6 iun. 2010 – Interpretarea piesei de teatru creştin „Sfinţii Constantin şi Elena” de către copii din DGASPC;
 9. Întâlniri cu tinerii – Căutaţi şi veţi afla – miercuri seara – Program de cateheze şi seri duhovniceşti pentru tineri, prin care dorim să prezentăm şi să explicăm învăţătura de credin­ţă ortodoxă a Bisericii noastre şi să redescope­rim valorile spiritualităţii şi culturii poporului român;
 10. Copiii Bisericii Olari – duminica – Participarea copiilor din cadrul DGASPC şi a copiilor nevoiaşi aflaţi în grija parohiei la Sfânta Liturghie, precum şi repetiţia, la finalul slujbei, a următorului eveniment artistic organizat: co­linde, Prohodul Domnului, al Adormirii Maicii Domnului, poezii, piese de teatru etc.;
 11. OLARI – Promovarea valorilor – perio­dic – Acordarea de burse de studii, ajutoare fi­nanciare şi logistice elevilor şi studenţilor cu ca­pacităţi şi talente deosebite, din fondul special constituit al parohiei.

 

Back to Top