Parohia Delea Veche

Delea Veche

Date contact

Hram: Sfânta Treime

Adresa: Delea Veche nr. 29A, sector 2, Bucureşti

Email: deleaveche@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Biserica se află pe strada Delea Veche, la Nr.29A, aproape de intersecţia cu stada Cireşului şi apoi cu Calea Călăraşilor.

După tradiţie, prima biserică de lemn a fost ri‑ dicată pe la sfârşitul secolului al XVII‑lea sau în‑ ceputul secolului al XVIII‑lea, de către DELEA LOGOFĂTUL, fiind atestată documentar în 1761, în memorialul călătoriei lui Blasius Kleiner‑ „Delea Veche din lemn”.

Mai târziu, probabil în timpul domniei lui Alexandru Ghica Voievod (1766‑1768), a fost ri‑ dicată o biserică din zid, a cărei pisanie este astăzi dispărută.

Biserica, consemnată pe planul Purcel la 1789, la nr. 80  ”Dely nou” este confundată cu vecina ei, biserica „Delea Nouă”. Locaşul avea o singu‑ ră turlă, era acoperit cu şindrilă şi fost reparat la 1853.

Actuala biserică a fost construită între 24 iu‑ nie 1894 şi 2 mai 1896 – data pisaniei‑ prin stăruinţa enoriaşilor şi cu ajutorul Mitropoliei UngroVlahiei, condusă pe atunci de Mitropolitul Ghenadie Petrescu, în vremea Regelui Carol I, după planurile arhitrectului George Mandrea(1855‑ 1916), pictura fiind finalizată în luna iunie 1895 de pictorul Mihail Dragomirescu iar sculptorul C.M.Babic a executat catapeteasma, amvonul, stranele şi jiltul arhieresc.

Biserica are planul triconc (30×10‑16,5 m), cu absida Sf. Altar dublu decroşată, cu turlă pe naos, cu exonartex închis, surmontat de două turnuri. Ca aspect general, biserica este de aceeaşi factu‑ ră cu bisericile Sf. Nicolae „Basilescu” şi „Sfânta Treime” a Mânăstirii Sinaia, ambele opera acelu‑ iaşi arhitect George Mandrea.

Accesul în biserică se face printr-un mic pridvor – 4×2 m – închis, acoperit în trei ape, având un portal sculptat în piatră, deasupra căruia este pi­sania.

„Ziditu-s-a această Sfântă Biserică cu hramul Sfintei Celei de o Fiinţă şi de Viaţă Făcătoarei şi Nedespărţitei Treimi, prin osârdia şi râvna Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei D. D. Ghenadie, Primat al României, în zilele Prea înălţatului nostru Domn Carol I Regele României şi s-a terminat la 2 mai 1896, când s-a şi sfinţit de către Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul, în anul al III-lea al arhipăstori­rii sale la Duhovniceasca osteneală şi cheltuială a Înalt Prea Sfinţiei Sale a hărăzit pentru acest Dumnezeiesc locaş, a fost ajutat şi de dragostea mai multor buni creştini între care cei mai de căpetenie au fost Preoţii Niţă Ionescu Mirodot, Radu Marinescu precum şi Domnii Gheorghe Dobrescu, Constantin Voiculescu, Anton Stoian şi Ivan Cristovici”.

Între anii 1923-1925 s-au făcut re­paraţii radicale de către preotul Constantin Diaconescu, biserica fiind repictată de către pictorul Constantin Vasilescu. După cutremurul din 1977 s-au făcut reparaţii exterioare de către preotul paroh Constantin Georgescu.

Reparaţiile interioare şi restaurarea picturii s-a făcut în anul 1984 de pre­otul paroh Boitan Florian pictor fiind Eremia Profeta.

Activităţi filantropice şi cultu­ral misionare

Activitatea filantropică se desfăşoară în mod susţinut în parohie de Consiliul Parohial.

Biserica, în prezent este deservită de Pr. Boitan Florian –paroh, şi de Pr. Prof. Dr. Mihai Aurel.

În zilele de marti, între orele 14:30 si 16:00, preoţii slujitori sunt la dispo­ziţia credincioşilor, care vin să ceară lămuriri şi îndrumări la problemele şi frământările lor sufleteşti.

De la orele 16:00 se face vecernia cu Acatistul Sfintei Treimi.

Dupa Vecernie se ţine cuvânt de învăţătură. Vineri seara, după slujbă se face cateheza cu cei prezenţi.

Biblioteca parohială stă la dispoziţia credincioşilor care doresc să cunoască mai temeinic învăţătura ortodoxă.

Back to Top